Wkrótce ostatecznie przedawni się roszczenie mieszkańców Włoch o uzyskanie rekompensaty z tytułu utworzenia strefy ograniczonego użytkowania wokół Lotniska im. F. Chopina. Właściciele nieruchomości, którzy najpóźniej 3 sierpnia 2013 r. nie wniosą pozwów utracą możliwość skutecznego dochodzenia odszkodowanie ponieważ Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" po tym terminie będzie mogło odmówić wypłacenia jakiejkolwiek rekompensaty.

Sejmik Województwa Mazowieckiego 20 czerwca 2011 r. utworzył obszar ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Podjęta uchwała skutkuje faktycznie częściowym wywłaszczeniem właścicieli nieruchomości objętych obszarem. W zamian za to PP "Porty Lotnicze" zobowiązane są do wypłaty odszkodowania zawierającego m.in. rekompensatę za znoszenie rosnącego hałasu lotniczego.Lotnisko im. Chopina, Włochy

Dochodzenie odszkodowania należy zacząć od ustalenia czy choćby fragment należącej do nas działki znajduje się na terenie strefy. Najłatwiej sprawdzić to na poglądowej mapie Warszawy po zaznaczeniu opcji Strefy ograniczeń i powiększeniu fragmentu mapy do wielkości pozwalające na znalezienie własnej nieruchomości. Jednakże pamiętać należy, że mapa może zawierać nieścisłości a obowiązujący oficjalny wykaz działek i granice strefy znajdują się w załącznikach do opublikowanej uchwały.

W przypadku, gdy działka znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania rozsądnym krokiem byłoby wynajęcie adwokata lub radcy prawnego. Niektóre kancelarie prawnicze oferują mieszkańcom pokrycie kosztów postępowania sądowego w zamian za udział w odszkodowaniu, co może być dobrym wyborem dla osób nie mogących sobie pozwolić na sfinansowanie procesu (niezależnie od tego osoby z niskimi dochodami mogą starać się o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika przez sąd).

Obowiązujące prawo nie wymaga zastępstwa procesowego w sporze cywilnym. Każdy właściciel może dochodzić odszkodowania samodzielnie. Może też okazać się, że do 3 sierpnia nie udało się wynająć zawodowego pełnomocnika. W takiej sytuacji należy samodzielnie przerwać bieg przedawnienia wysyłając pocztą (placówka pocztowa na Popularnej czynna jest w soboty do godziny 14:00) najpóźniej 3 sierpnia wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. W miarę możności należy do wniosku dołączyć załączniki, zgodnie ze szczegółową instrukcją. Gdyby nie istniała taka możliwość należy wysłać sam wniosek i uzupełnić brakujące załączniki najpóźniej na wezwanie Sądu. Ponadto warto - także do 3 sierpnia - wezwać PP "Porty Lotnicze" do zapłaty odszkodowania.

Od wielu miesięcy Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze", wspierane przez włochowskich radnych koalicji PiS/SLD/SD/WDW, namawia do realizacji prawa do odszkodowania poprzez złożenie wniosku "o izolację akustyczną". Propozycja ta jest niesłychanie korzystna dla PP "Porty Lotnicze" i bardzo niekorzystna dla mieszkańców. Przede wszystkim dlatego, że w ten sposób PP "Porty Lotnicze" wypłacą tylko ułamek należnego odszkodowania. Ponadto po 3 sierpnia PP "Porty Lotnicze" - zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów - będą mogły odmówić realizacji złożonych wcześniej wniosków podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia.

[Skomentuj]

  1. Strona www.wlochy.waw.pl publikowana jest przez Klub Miłośników Włoch.
  2. Każdy może umieszczać na stronie www.wlochy.waw.pl swoje artykuły, jeśli tożsamość autora będzie znana administracji tej strony i jeśli autor nie narusza swoją publikacją obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych innych osób.
  3. Publikacje naruszające obowiązujące prawo lub bezprawnie naruszające dobra osobiste innych osób będą usuwane bezzwłocznie po zawiadomieniu administratora tej strony na adres webmaster@wlochy.waw.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 8628418.
  4. Ponadto administracja strony zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej publikacji bez wyjaśnienia.
  5. Przez fakt publikacji na tej stronie autor wyraża zgodę na zrekompensowanie wszelkich skutków swojej publikacji wydawcy tej strony oraz zrzeka się majątkowych praw autorskich w zakresie obejmującym publikację na tej stronie.